Search
Legacy Heritage Fund 
Meeting Supporters:

 

 

 
 

קול קורא

מטעם האגודה הישראלית לתאי גזע

 

יום עיון חוקרים צעירים

 

שיתקיים באודיטוריום מרכז קולר

טכניון, חיפה

יום שלישי 30 בדצמבר 2014

 

מטרת יום העיון הינה להפגיש חוקרים מתחום תאי הגזע והרפואה הרגנרטיבית בישראל ולחשוף את מגוון המחקרים הנערכים בתחום זה בארץ. בניגוד לכנס הבינלאומי של האגודה, בכנס זה תינתן במה רק לקהילת החוקרים הצעירים. יום העיון יורכב מהרצאות ומפוסטרים, ויוענקו פרסים למצטיינים שייבחרו על ידי ועדת שיפוט של האגודה.

 

הנחיות להגשת תקצירים :

 

·         רשאים להגיש תקצירים סטודנטים לתואר שני ושלישי, בתר-דוקטורנטים ובעלי תואר שלישי שסיימו לימודיהם בשלוש השנים האחרונות. מגיש התקציר גם ייצג אתו בכנס

·         פורמט הגשת התקציר מפורט בדף המצורף.

·        כתובת מייל להגשת תקצירים:hilla.aavran@sheba.health.gov.il              

     הרשמה ליום עיון·

 

המועד האחרון להגשת תקצירים: 30 בנובמבר 2014

Some publications of ISCS members

News

Pause
קול קורא לחוקרים צעירים
יום עיון לחוקרים צעירים שיתקיים באודיטוריום מרכז קולר טכניון, חיפה יום שלישי 30 בדצמבר 2014

GoDaddy
Jump to page content